Skip links

САНХҮҮ УДИРДЛАГА

Бага хугацаанд их зүйлийг амжуулж, шийдвэр гаргалтыг оновчтой болгоход тань туслаж, цаг хэмнэх ухаалаг санхүүгийн програм

санхүүгийн програм, систем
санхүүгийн програм, систем
санхүүгийн програм, систем

Санхүүтэй холбоотой шийдвэр гаргалтыг оновчтой болгоход тань туслах цаг хэмнэх ухаалаг санхүүгийн програм

Монгол улсын хэмжээнд мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, сангийн яамны тогтоол, заавар, олон улсад мөрдөгдөж буй стандартын дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн бүхий л үйл ажиллагааг хялбараар хийх боломжтой.
Ерөнхий журнал | Ultimate Solutions

Ерөнхий журнал

Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу тайлагнал болон мэдээ мэдээллийг оруулсан бүрэн хэмжээний процессын хэсэг бөгөөд тухайн хэсэгт байгууллагын дансны төлөвлөгөөн дээр үндэслэн хэрэглэгч данс харьцсан гүйлгээ хийх боломжтой.
Авлага өглөгийн бүртгэл | Ultimate Solutions

Авлага,өглөг

Байгууллагын өглөг, авлагатай холбоо бүхий бүртгэлийг хэрэглэгч ерөнхий журнал болон бусад модультай уялдуулан хийх боломжийг олгоно.
Бараа материалын бүртгэл | Ultimate Solutions

Бараа материал

Барааны менежмент нь барааны хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, зорилтот түвшинг тогтоох, нөхөн сэргээх арга техникийг сонгох, барааны зарцуулалтыг хянах, барааны үлдэгдлийг бүртгэх, барааны статусыг тайлагнах зэрэг үйл явцыг багтаасан байна.

Ultimate solutions - ажлын орчин

Мөнгөн хөрөнгө

Мөнгөн хөрөнгийн менежмент нь нийлүүлэгч, борлуулалт, банк санхүүгийн гүйлгээ зэрэг байгууллагын бэлэн мөнгөний бүхий л урсгалыг хянаж дүн шинжилгээ хийх боломжийг олгоно. Тухайн хэрэглэгч байгууллагын онцлогоосоо хамааран Corporate Gateway-д холбогдох нэмэлт боломжийг олгоно.

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл | Ultimate Solutions

Үндсэн хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгийн менежмент нь аж ахуйн нэгж байгууллагын үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг стандартын дагуу хөтлөн явуулах, мэдээллийг богино хугацаанд боловсруулж нэгтгэх, түвшин бүрийн лавлагааг харах, тайлан мэдээ гарган авах боломжийг хэрэглэгчид олгоно.

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Дэмжлэг

Бид харилцагч байгууллагуудтайгаа утсаар болон и-мэйлээр холбоотой байж техникийн тусламжийг тогтмол үзүүлж ажилладаг

Сургалт

ERP ашиглах ажилтнуудад системийн сургалт явуулах болон гарын авлагаар хангадаг

Help Desk

Харилцагч байгууллагуудад зориулсан мэдээлэл, санал, хүсэлт илгээх програм ашиглан тогтмол холбоотой байдаг