Skip links

HRM - Хүний нөөцийн систем

Орчин үеийн технологийн шийдлийг хүний нөөцдөө ашигла

Ажилтантай холбогдон үүсэх бүхий л харилцааг ухаалгаар шийднэ

Ажилтны цаг бүртгэл, цалин бодолт, гэрээ, тушаал, сонгон шалгаруулалт, үнэлэлтийн процессыг нэгтгэсэн цогц систем
Хүний нөөцийн менежерүүдэд зориулсан системээс гадна байгууллагын ажилтанд өөрт нь зориулсан HRM Portal web-ийг бүх ажилтан ашиглах бөгөөд системийн тусламжтай байгууллага – ажилтан хоорондын бүхий л харилцааг удирдах боломжтой.

Ажилтантай холбоотой үүсэх бүхий л харилцааг ухаалгаар шийднэ

Ажилтны бүртгэл, дэлгэрэнгүй анкет

Ажилтантай холбоотой файлын сан

Тушаал, шийдвэр, гэрээний бүртгэл

Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл, тушаал, тодорхойлолт хэвлэх

Цагийн хуваарийн бүртгэл

Ирцийн бүртгэл, цагийн тооцоо

Цаг нөхөх, чөлөө, илүү цагийн хүсэлт, зөвшөөрөл

Ээлжийн амралтын цикл, хүсэлт, зөвшөөрөл

Ажилтны KPI үнэлэлт

Цалингийн уян хатан томьёолол, цалин бодолт

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Дэмжлэг

Бид харилцагч байгууллагуудтайгаа утсаар болон и-мэйлээр холбоотой байж техникийн тусламжийг тогтмол үзүүлж ажилладаг

Сургалт

ERP ашиглах ажилтнуудад системийн сургалт явуулах болон гарын авлагаар хангадаг

Help Desk

Харилцагч байгууллагуудад зориулсан мэдээлэл, санал, хүсэлт илгээх програм ашиглан тогтмол холбоотой байдаг